Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regulamin konkursu „WINIARY – #PodzielSięCiepłem”

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Winiary – #PodzielSięCiepłem” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Winiary – #PodzielSięCiepłem” („Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu „Winiary – #PodzielSięCiepłem” jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, Warszawa (03-905), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP 951-15-44-154; numer REGON 140393844, („Organizator”) na zlecenie Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuska 52/15 oraz na stronie https://www.facebook.com/Winiary i https://www.instagram.com/winiary

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu.

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez serwis Facebook lub Instagram.

1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook ani Instagram. Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

1.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa w dniach: od 15.11.2021 od godziny 12:00 do 06.12.2021 do godziny 23:59, i odbywa się w trzech etapach:

ETAP 1: od 15.11.2021 od godziny 12:00 do 21.11. 2021 do godziny 23:59

ETAP 2: od 22.11.2021 od godziny 00:00 do 28.11.2021 do godziny 23:59

ETAP 3: od 29.11.2021 od godziny 00:00 do 06.12.2021 do godziny 23:59

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Z zastrzeżeniem punktu 3.2., uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski i posiadające aktywne konto na serwisie (Facebook) lub serwisie instagram.com (Instagram) i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Nestlé Polska S. A., osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:

a) posiadać aktywne konto osobiste w serwisie Instagram i/lub Facebook – założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram oraz Facebook (dalej: „Profil”). Profil musi mieć charakter publiczny. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż̇ prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej, ani za pośrednictwem Profilu innej osoby;

b) zapoznać się̨ z Regulaminem konkursu i zaakceptować jego postanowienia. Zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi potwierdzenie akceptacji jego postanowień;  

c) wykonać zadanie konkursowe, opisane w pkt. 4.2 Regulaminu i przesłać́ stanowiącą wykonanie Zadania konkursowego pracę konkursową w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany poniżej.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs odbywa się w serwisie Instagram oraz równolegle w serwisie Facebook.

4.2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie w sposób kreatywny i pomysłowy następującego zadania konkursowego na stronie na Facebooku prowadzonej pod marką WINIARY (http://facebook.com/winiary), lub na Instagramie na własnym publicznie dostępnym Profilu z użyciem hashtagu #PodzielSięCiepłem i oznaczeniem profilu @winiary:

„Przygotuj deser przy użyciu dowolnego produktu WINIARY z kategorii: budyń, kisiel, kisiel instant lub galaretka. Wykonaj zdjęcie deseru i opublikuj je na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag „PodzielSięCiepłem”, lub na stronie WINIARY na Facebooku w komentarzu pod postem konkursowym. Na zdjęciu musi być widoczny produkt WINIARY (opakowanie), który został użyty do wykonania deseru. Do swojej pracy dodaj w treści zgłoszenia krótki List z ciepłymi słowami, które chcesz przekazać jednej z Rodzin ze Szlachetnej Paczki wybranej z listy dostępnej na stronie winiary.pl w zakładce Podziel się Ciepłem.

Wybór Rodziny odbywa się poprzez jej oznaczenie w swoim Zgłoszeniu Konkursowym nazwą Rodziny wskazaną na Liście dostępnych Rodzin (łącznie 25 rodzin) na stronie winiary.pl w zakładce „Podziel się Ciepłem” (edycja 2021) -  Wybór Rodziny.

Każda z Rodzin, która została wybrana przez Zwycięzców po zakończeniu danego Etapu Konkursu zostanie oznaczona symbolem serca na liście. Rodziny, które zostały wybrane 2-krotnie (przez 2 Zwycięzców) zostaną oznaczone symbolem 2 serc. Symbol 2 serc przy danej Rodzinie oznacza, że Rodzina ta ma zapewnioną maksymalną liczbę Listów od Zwycięzców, a zatem w kolejnych Etapach Konkursu Uczestników zachęca się do wyboru szczególnie tych Rodzin, które nie są jeszcze oznaczone symbolem 2 serc, co umożliwi każdej z Rodzin otrzymanie Listów.

Każda z Rodzin może być wybrana przez maksymalnie 2 Zwycięzców, w przypadku wyboru przez Zwycięzcę Rodziny, która jest już niedostępna, Organizator zaproponuje inną Rodzinę z puli dostępnej na stronie Winiary.pl w zakładce „Podziel się ciepłem”.

Zwycięzca danego Etapu Konkursu ma możliwość zmodyfikować treść Listu napisanego do Rodziny przed wysyłką, może też w porozumieniu z Organizatorem zmienić wybór Rodziny, do której chce skierować list.

Wybór Rodziny, do której Uczestnik Konkursu kieruje dedykowane słowa w ramach Pracy Konkursowej, nie będzie miał wpływu na ocenę Pracy Konkursowej. Komisja przy ocenie Pracy Konkursowej bierze pod uwagę kreatywność i wyjątkowość Pracy Konkursowej.

4.3. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie (i wielokrotnie w każdym Etapie Konkursu), ale może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.

4.4. Wpływ Zadania Konkursowego z Pracą Konkursową rejestrowany jest przez serwis Instagram oraz Facebook. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Instagram oraz Facebook.

4.5. Odpowiedzi nieprawidłowe (tj. niezgodne z tematem Konkursu) oraz niepełne, mogą zostać pominięte przez Organizatora Konkursu.

4.6. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, jak również zawierające oznaczenia marek innych niż Winiary, zostaną usunięte i/lub pominięte przez Organizatora Konkursu.

4.7. Uczestnik zobowiązany jest do przesyłania w ramach realizacji Zadania Konkursowego prac, których jest autorem i które nie naruszają̨ praw (w szczególności praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku) osób trzecich.

4.8. Spośród wszystkich nadesłanych w danym Etapie Konkursu (zgodnie z pkt. 2.1.) prawidłowych zgłoszeń́ Komisja Konkursowa wyłoni (w terminie 3 dni od zakończenia danego etapu Konkursu) zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), których prace konkursowe w danym etapie Konkursu zostaną przez Komisję Konkursową uznane za najbardziej kreatywne i pomysłowe, przy czym:

W ETAPIE 1: zostanie wyłonionych 16 Zwycięzców

W ETAPIE 2: zostanie wyłonionych 16 Zwycięzców

W ETAPIE 3: zostanie wyłonionych 18 Zwycięzców

tj. łącznie w Czasie Trwania Konkursu wyłonionych zostanie 50 Zwycięzców.

4.9. W Konkursie przewidziano łącznie 50 Nagród, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu, tj. po jednej Nagrodzie dla każdego ze Zwycięzców.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu jest:

a) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu (tj. w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, publikacji prac konkursowych, ustalenia wyników Konkursu, publikacji listy Zwycięzców) - Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: „Nestlé”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów Nestlé. Nestlé powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi;

b) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak:

(I) wypełnienie zobowiązań wynikających z Konkursu, w tym wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem;

(II) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw

Organizator (Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247, NIP: 951-15-44-154);

c) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nestle Polska S.A. (m.in. w celu realizacji zobowiązań podatkowych związanych z Konkursem) – Fundator (Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa)

5.2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, należy kierować́ pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

5.3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora lub związanych z nimi praw, należy kierować́ pisemnie na adres: Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15 lub mailem na adres: winiary@121pr.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: justyna.dzieduszycka@121pr.pl

5.4. Uczestnicy mają prawo żądania od odpowiedniego Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z ich szczególną̨ sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratorów, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.5. Podanie przez Zwycięzców danych niezbędnych dla rozliczenia podatku od Nagród w Konkursie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających obowiązki prawne ciążące na Organizatorze. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie/wydanie Nagrody, kontaktowanie się̨ z odpowiednim administratorem danych.

5.6. Dane osobowe podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu, jak również̇ inne dane, które zostaną zebrane od Uczestnika w trakcie jego kontaktów z odpowiednim administratorem danych, mogą̨ być́ przekazywane bądź mogą̨ uzyskać do nich dostęp:

(i) usługodawcy administratorów, z pomocą których administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Konkursu), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne

(ii) podmioty z grupy kapitałowej Nestlé lub

(iii) podmioty, którym administrator danych jest zobowiązany podać́ te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5.7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

5.8. Administratorzy danych zapewniają̨ odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również̇ ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą̨ przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzana na potrzeby Konkursu będą̨ przechowywane przez Administratora danych nie dłużej niż̇ przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu (na wypadek zgłoszenia ewentualnych roszczeń́ związanych z Konkursem), z zastrzeżeniem, iż dane dotyczące Zwycięzców Konkursu przechowywane tak długo jak wymagają̨ tego obowiązujące przepisy podatkowe.

5.10. Dane Uczestników Konkursu mogą̨ być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postepowań sadowych lub administracyjnych.

 

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. W przypadku, gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis (Praca Konkursowa) miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w szczególności na rzecz Nestlé) bez ograniczeń́ czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w tym w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych, o których mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą̨, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczanie lub najem egzemplarzy;

c) nadawanie za pomocą̨ wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d) eksploatacja za pomocą̨ technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

e) w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż̇ mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;

6.2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworów w zakresie umożliwiającym realizację Konkursu zgodnie z Regulaminem.

 

7. NAGRODY

7.1. W Konkursie przewidziano łącznie 50 Nagród rzeczowych dla Zwycięzców, o łącznej wartości 70 zł brutto każda. W skład 1 Nagrody wchodzi: 50 saszetek różnych produktów deserowych WINIARY (kisiel, budyń). Nagroda rzeczowa uzyskana w Konkursie zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę zgodnie z procedurą określoną w pkt. 8. Regulaminu.

7.2. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników w czasie trwania całego Konkursu.

7.3. Do Nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody.

7.4. Przychód uzyskany z tytułu Nagród, o których mowa w pkt. 7.1. oraz uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wartości nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF). Organizator przygotuje zestawienie zawierające informacje na temat ilości i wartości wydanych nagród oraz daty ich wydania. Zestawienie wraz z wyliczoną kwotą podatku zryczałtowanego zostanie przekazane do Nestle Polska S.A. w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wydania danej nagrody.

Nestle Polska S.A. jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust 4 i ust. 7 UPDOF naliczy i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej właściwy podatek i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

7.5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

7.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma (w zależności od formy zgłoszenia) za pomocą wiadomości prywatnej na Instagramie (https://www.instagram.com/winiary) albo w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku (https://www.facebook.com/Winiary) w terminie 3 dni roboczych od zakończenia danego Etapu Konkursu. Publikacji będą podlegać dane osobowe Zwycięzców Konkursu w następującym formacie: nick z Instagrama lub z Facebooka, za pomocą którego Uczestnik dokonał wpisu z pracą konkursową pod postem konkursowym.

7.7. W ramach wiadomości, o której mowa w pkt. 7.6. Zwycięzcy poproszeni zostaną o przesłanie adresu na terenie Polski do wysyłki Nagrody, o którym mowa w pkt. 8.1.

7.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

7.9. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

7.10. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia Nagrody. W takim przypadku, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7.11. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera w bezpiecznej przesyłce.

 

8. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

8.1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci Nagród w ciągu 5 dni powinni przesłać́ w wiadomości prywatnej na Instagramie lub na Facebooku na profilu WINIARY:

a) informację o adresie wysyłkowym, na który ma być́ wysłana nagroda;

b) informację o wybranej Rodzinie z Akcji Szlachetna Paczka 2021 spośród listy Rodzin dostępnych na stronie winiary.pl, do której chce przekazać swoją dedykację i pozdrowienia – w przypadku zmiany wybranej Rodziny w stosunku do Zgłoszenia Konkursowego (z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.2.)

c) informację, czy przygotowany przez laureata Nagrody List ma zostać uzupełniony o dodatkową treść i wskazanie tej treści. List przekazywany wybranej przez Zwycięzcę Rodzinie może posiadać treść wpisaną w komentarzu przy realizacji Zadania, ale też może zostać uzupełniony o dodatkowe treści według wyboru Zwycięzcy – uzupełnienie następować będzie na podstawie korespondencji mailowej pomiędzy Zwycięzcą i Organizatorem Konkursu (adres winiary@121pr.pl)

8.2. Po otrzymaniu adresu korespondencyjnego Zwycięzcy, o którym mowa w pkt. 8.1. Organizator wyśle Nagrodę̨ na wskazany przez Zwycięzcę̨ w oświadczeniu adres Zwycięzcy.

8.3. W przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W sytuacji takiej Organizator uprawniony będzie do wyłonienia dodatkowych Zwycięzców (na miejsce Zwycięzcy, który utracił prawo do Nagrody). Powyższe nie ma wpływu na przekazanie paczki oraz listów dla wybranych Rodzin z Listy Rodzin.

 

9. WSPARCIE DLA SZLACHETNEJ PACZKI

9.1.  Organizator zobowiązuje się do przekazania każdej z 25 Rodzin dostępnych na liście na stronie winiary.pl:

a) Listu od Zwycięzcy Konkursu zawierającego ciepłe słowa skierowane przez Zwycięzcę do danej Rodziny (każda Rodzina otrzymuje2 Listy)

b) Paczki zawierającej produkty i przedmioty wymienione przez daną Rodzinę w ramach zgłoszenia do Akcji Szlachetna Paczka 2021 (zgłoszenia dostępne są w Bazie Rodzin Szlachetna Paczka 2021). Łączna wartość przedmiotów przekazanych w każdej Paczce to 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).

9.2. Paczki w ramach akcji „Szlachetna Paczka” zostaną przez Organizatora przekazane do Centrum Dystrybucyjnego Szlachetnej Paczki w terminie do dnia 10.12.2021 r., a następnie wolontariusze Szlachetnej Paczki przekażą je osobiście odpowiednim Rodzinom do dnia 12.12.2021.

 

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres winiary@121pr.pl, podając „Winiary – #PodzielSięCiepłem” jako tytuł wiadomości.

10.2. Reklamacja powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny) oraz opis przedmiotu i podstaw reklamacji.

10.3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy ją i prześle do wnoszącego reklamację, pocztą elektroniczną lub listem poleconym, informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie jego wykluczeniem z udziału w Konkursie.

11.2. Świadome podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

11.3. Uczestnicy, którzy w niedozwolony sposób wpływają lub ingerują w mechanizm Konkursu, w szczególności w celu zwiększenia liczby możliwych do zdobycia przez nich Nagród, lub postępują w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: winiary@121pr.pl

12.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).