Regulamin konkursu „WINIARY – DRUGIE ŻYCIE SŁOIKA”

1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Winiary – drugie życie słoika” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Winiary – drugie życie słoika” („Konkurs”). Konkurs ma na celu propagowanie idei „Zero Waste”, tj. nie marnowania surowców i żywności. 

1.2. Organizatorem Konkursu „Winiary – drugie życie słoika” jest Justyna Dzieduszycka-Jędrach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „121 PR - Justyna Dzieduszycka-Jędrach”, pod adresem ul. Francuska 52/15, Warszawa (03-905), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; numer NIP 951-15-44-154; numer REGON 140393844, („Organizator”) na zlecenie Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. 

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Francuska 52/15 oraz na stronie https://www.facebook.com/Winiary i https://www.instagram.com/winiary  

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu. 

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez serwis Instagram. 

1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook ani Instagram. Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook lub Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.  

1.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU  

2.1. Konkurs trwa w dniach: od 30.03.2021 od momentu publikacji postu konkursowego w serwisach Instagram i Facebook na profilu Winiary do 13.04.2021 do godziny 23:59. 

3. UCZESTNICY KONKURSU  

3.1. Z zastrzeżeniem punktu 3.2., uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.  

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Nestlé Polska S. A., osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest: 

a) posiadać́ aktywne konto osobiste w serwisie Instagram i/lub Facebook – założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram oraz Facebook (dalej: „Profil”). Profil musi mieć́ charakter publiczny. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż̇ prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej, ani za pośrednictwem Profilu innej osoby;  

b) zapoznać́ się z Regulaminem konkursu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie, w którym Uczestnik potwierdzi, iż zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje (np.: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego treść”); złożenie oświadczenia następuje w sposób, o którym mowa w pkt. 4.2 Regulaminu;  

c) zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczoną w pkt. 5 Regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych i złożyć́ oświadczenie o zapoznaniu się z jej treścią (np.: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczoną w pkt. Regulaminu”); złożenie oświadczenia następuje w sposób, o którym mowa w pkt. 4.2 Regulaminu;  

d) wykonać zadanie konkursowe, opisane w pkt.4.3 Regulaminu i przesłać stanowiącą wykonanie Zadania konkursowego pracę konkursową w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany poniżej.  

4. ZASADY KONKURSU  

4.1. Konkurs odbywa się w serwisie Instagram oraz równolegle w serwisie Facebook.  

4.2. Wysyłając zgłoszenie wraz z pracą konkursową osoba wskazana w pkt 3.1, po złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.4. lit. b) oraz c) (pod swoim zgłoszeniem konkursowym dodanym w komentarzu pod postem Konkursowym) staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).  

4.3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie w sposób kreatywny i pomysłowy zadania konkursowego na Facebooku marki WINIARY lub Instagramie: Zrób zdjęcie, bumerang, krótki filmik lub kolaż swojego pomysłu na wykorzystanie pustego słoika po Majonezie WINIARY. Efekt pracy udostępnij na swoim profilu na Instagramie oznaczając profil  @Winiary  z wykorzystaniem dedykowanego hashtagu #DrugieŻycieSłoika lub pod postem konkursowym na profilu marki na Facebooku. 

4.4. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie, ale może wygrać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.  

4.5. Wpływ Zadania Konkursowego z pracą konkursową rejestrowany jest przez serwis Instagram oraz Facebook. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Instagram oraz Facebook.  

4.6. Odpowiedzi nieprawidłowe (tj. niezgodne z tematem Konkursu) oraz niepełne, mogą zostać pominięte przez Organizatora Konkursu.  

4.7. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, jak również zawierające oznaczenia marek innych niż Winiary, zostaną usunięte  i pominięte przez Organizatora Konkursu.  

4.8. Uczestnik zobowiązany jest do przesyłania w ramach realizacji Zadania Konkursowego prac, których jest autorem i które nie naruszają praw (w szczególności praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku) osób trzecich.  

4.9. Spośród wszystkich nadesłanych w czasie Konkursu (zgodnie z pkt. 2.1.) prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni (w terminie 14 dni od zakończenia danego etapu) 28 zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”), których prace konkursowe zostan przez Komisję Konkursową uznane za najbardziej kreatywne i pomysłowe.  

4.10. W Konkursie przewidziano łącznie 28 Nagród, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu, tj. po jednej nagrodzie dla każdego ze Zwycięzców.  

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu jest:  

a) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu (tj. w szczególności w celu przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, publikacji prac konkursowych, ustaleniu wyników Konkursu, publikacji listy Zwycięzców) - Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: „Nestlé”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów Nestlé. Nestlé powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi;  

b) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak: (i) wypełnienie zobowiązań wynikających z Konkursu, w tym wydania Nagród, rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem (ii) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw – Organizator (Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247, NIP: 951-15-44-154);  

c) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (m.in. w celu realizacji zobowiązań podatkowych związanych z Konkursem) – Organizator. 

5.2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.  

5.3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Justyna Dzieduszycka-Jędrach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15 lub mailem na adres: winiary@121pr.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: justyna.dzieduszycka@121pr.pl  

5.4. Uczestnicy mają prawo żądania od odpowiedniego Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratorów, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5.5. Podanie przez Zwycięzców danych niezbędnych dla rozliczenia podatku od Nagród w Konkursie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających obowiązki prawne ciążące na Organizatorze. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie/wydanie Nagrody, kontaktowanie się z odpowiednim administratorem danych.  

5.6. Dane osobowe podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Konkursu, jak również inne dane, które zostaną zebrane od Uczestnika w trakcie jego kontaktów z odpowiednim administratorem danych, mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp:  

(i) usługodawcy administratorów, z pomocą których administratorzy realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Konkursu), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne  

(ii) podmioty z grupy kapitałowej Nestlé lub  

(iii) podmioty, którym administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.  

5.7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.  

5.8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

5.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzana na potrzeby Konkursu będą przechowywane przez Administratora danych nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu (na wypadek zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem), z zastrzeżeniem, iż dane dotyczące Zwycięzców Konkursu przechowywane tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy podatkowe.  

5.10. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.  

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE  

6.1. W przypadku, gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w odpowiedzi na Pytanie Konkursowe (w szczególności Praca Konkursowa) miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w szczególności na rzecz Nestlé) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w tym w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych, o których mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;  

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczanie lub najem egzemplarzy;  

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;  

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;  

e) w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;  

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.;  

6.3.Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworów w zakresie umożliwiającym realizację Konkursu zgodnie z Regulaminem.  

7. NAGRODY  

7.1. W Konkursie przewidziano łącznie 28 nagród, w tym: 

a) Nagrody 1 stopnia dla 3 Zwycięzców, których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową: Tablet HUAWEI MatePad T10 9.7 2/32GB, o wartości 599 zł 

b) Nagrody 2 stopnia dla kolejnych 5 Zwycięzców, których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową: Kompostownik Joseph Joseph IntelligentWaste, 4 l, o wartości 189 zł 

c) Nagrody 3 stopnia: dla kolejnych 20 Zwycięzców, których Prace Konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową: Zestaw woskowijek Zrób to sam o wartości 59,90 zł 

Nagroda uzyskana w Konkursie zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę zgodnie z procedurą określoną w pkt. 8. Regulaminu. 

7.2. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) Uczestników w czasie trwania całego Konkursu. 

7.3. Do Nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. 

7.4. Przychód uzyskany z tytułu nagród, o których mowa w pkt. 7.1. oraz 7.3. uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wartości nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF). Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust 4 i ust. 7 UPDOF naliczy i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej właściwy podatek i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

7.5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora. 

7.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma (w zależności od formy zgłoszenia) za pomocą wiadomości prywatnej na Instagramie  (https://www.instagram.com/winiary) albo w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku (https://www.facebook.com/Winiary) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Publikacji będą podlegać dane osobowe Zwycięzców Konkursu w następującym formacie: nick z Instagramu lub nick z Facebooka, za pomocą którego Uczestnik dokonał wpisu z pracą konkursową pod postem konkursowym. 

7.7. W ramach wiadomości, o której mowa w pkt. 7.6. Zwycięzcy poproszeni zostaną o przesłanie adresu na terenie Polski do wysyłki nagrody, o którym mowa w pkt. 8.1. 

7.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 

7.9. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

7.10. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. W takim przypadku, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

7.11. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera w bezpiecznej przesyłce. 

8. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD  

8.1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci Nagród w ciągu 5 dni powinni przesłać w wiadomości prywatnej na Instagramie lub na Facebooku na profilu WINIARY informację o adresie wysyłkowym, na który ma być wysłana nagroda. 

8.2. Po otrzymaniu adresu korespondencyjnego Zwycięzcy, o którym mowa w pkt. 8.1. Organizator wyśle Nagrodę na wskazany przez Zwycięzcę w oświadczeniu adres.  

8.3. W przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W sytuacji takiej  

Organizator uprawniony będzie do wyłonienia dodatkowych Zwycięzców (na miejsce Zwycięzcy, który utracił prawo do Nagrody).  

9. REKLAMACJE 

9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres winiary@121pr.pl, podając „Winiary – drugie życie słoika” jako tytuł wiadomości. 

9.2. Reklamacja powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny) oraz opis przedmiotu i podstaw reklamacji. 

9.3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy ją i prześle do wnoszącego reklamację, pocztą elektroniczną lub listem poleconym, informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

10.1. Naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. 

10.2. Świadome podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu. 

10.3. Uczestnicy, którzy w niedozwolony sposób wpływają lub ingerują w mechanizm Konkursu, w szczególności w celu zwiększenia liczby możliwych do zdobycia przez nich Nagród, lub postępują w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11. 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: winiary@121pr.pl 

11.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).