Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Treści dostarczone przez użytkowników

 

 

1. Użytkownik Serwisu oświadcza wobec Nestlé, że:

 

a) jest autorem Treści (np. opinie, recenzje, zdjęcia, filmy, muzyka, grafika itp.) udostępnianych przez użytkownika w Serwisie lub, że przysługują użytkownikowi niezbędne prawa takie jak np. zgoda właścicieli praw, w zakresie niezbędnym do udostępniania takich Treści w Serwisie i udzielenia Nestlé praw do tych Treści stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu;

 

b) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

 

c) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie są wolne od wad prawnych;

 

d) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie są zgodne z obowiązującym prawem.

 

2. Użytkownik wyraża zgodę, że przez fakt umieszczenia przez niego Treści w Serwisie, Treści te staną się niepoufne i mogą być dostępne dla pozostałych użytkowników Serwisu.

 

3. W zakresie, w jakim jest to skuteczne na podstawie obowiązującego prawa oraz w odniesieniu do Treści (w tym ich poszczególnych części) stanowiących utwory, wraz z zamieszczeniem danej Treści w Serwisie użytkownik:

 

a) udziela Nestlé bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie (również anonimowo), zarówno w całości jak i w części, z zamieszczonej Treści (w tym również w celach promocyjnych Nestlé) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie (wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu), rozpowszechnianie w Internecie, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Treści w czasie i w miejscu przez siebie wybranym, nadawanie i reemitowanie;

 

b) wyraża bezpłatną zgodę na:

 

• dokonywanie przez Nestlé zmian, adaptacji, modyfikacji zamieszczonej przez użytkownika Treści (prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) oraz włączanie ich (lub ich fragmentów) do innych materiałów;

• wykorzystanie przez Nestlé wizerunku zamieszczonego w ramach takiej Treści lub (w przypadku wizerunku osoby trzeciej) oświadcza, iż uzyskał stosowną zgodę od tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku;

• wykonywanie przez Nestlé osobistych praw autorskich w stosunku do zamieszczonej przez użytkownika w Serwisie Treści.

 

4. W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością Serwisu Nestlé może prosić użytkownika o udzielenie Nestlé bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej do danej Treści, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich.

 

 

 

Zasady regulujące oceny i recenzje udzielane przez użytkowników

 

 

1. Ponadto, w przypadku gdy w ramach Serwisu zbierane będą recenzje lub oceny konsumentów na temat produktów Nestlé, zastosowanie znajdować będą następujące dodatkowe zasady (jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody nie powinien zamieszczać takich ocen lub recenzji w Serwisie).

 

2. Użytkownik zamieszczając w serwisie ocenę lub recenzję wyraża zgodę na lub potwierdza, że:

 

a) jeśli otrzymał od Nestlé jakikolwiek upominek lub premię w zamian za udzielenie opinii lub recenzji, lub ich obietnicę, zobowiązuje się ujawnić ten fakt w treści swojej oceny lub recenzji,

 

b) jeśli jest pracownikiem Nestlé, zobowiązuje się ujawnić ten fakt w treści swojej oceny lub recenzji,

 

c) nie jest pracownikiem żadnej agencji lub innego podmiotu świadczącego na rzecz Nestlé usługi reklamy, promocji, wsparcia sprzedaży produktów;

 

d) wszelkie treści i informacje przekazywanie przez niego w formularzu oceny lub recenzji będą prawdziwe, adekwatne, będą oddawały rzeczywistą opinię użytkownika i będą oparte na rzeczywistym doświadczeniu użytkownika z recenzowanym produktem,

 

e) wszelkie treści przekazywanie przez użytkownika w formularzu oceny będą stworzone osobiście przez użytkownika.

 

3. Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji udziela Nestlé bezpłatnej zgody na wykorzystanie treści ocen i recenzji umieszczonych przez niego w Serwisie stosownie do postanowień § 4 pkt. 2 ust.1-4.

 

4. Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji, nie może zamieszczać żadnych Treści, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, odsyłają do stron internetowych, produktów lub usług osób trzecich lub w jakikolwiek sposób naruszają § 2 ust. 1 lub inne postanowienia Regulaminu.

 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przekazaną przez siebie w ramach oceny lub recenzji Treść.

 

6. Wszelkie treści dodawane przez użytkownika w ramach korzystania z usługi ocen i recenzji są monitorowane przez Nestlé przed ich opublikowaniem. Nestlé zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji ocen i recenzji użytkowników, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu (w szczególności postanowień § 2 ust.1), do publikacji jedynie wybranych ocen i recenzji.

 

7. Nestlé może uzależnić możliwość opublikowania recenzji lub oceny w Serwisie od dokonania rejestracji (założenia konta) w Serwisie stosownie do postanowień § 7.